Monday, November 2, 2009

ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ

ಕೆಂಪು ಪಟ್ಟಿ, ಹಳದಿ ಪಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಧ್ವಜವು, ಕನ್ನಡ;
ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ನೀ ಹಾರಿಸದನ.


ಕಾವೇರಿ, ಕೃಷ್ಣ, ತುಂಗ, ನಮ್ಮ ನದಿಗಳು, ಕನ್ನಡ;
ತೀರ್ಥವೆಂದು ಎಣಿಸಿ ನೀ ಸೇವಿಸದನ.