Wednesday, December 3, 2008

ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರೇಮಲೋಕ

ನಾನಿ:ನೀನ
ನೀನ:ನನ್ನನ್ನಾ?
ನಾನಿ:ನಿನ್ನನ್ನೇ. ನೀನು .... ನೀನು ....
ನೀನ : ನಾನು...?
ನಾನಿ : ನೀನು ನನ್ನನ್ನ ನೆನೆ .
ನೀನ : ನಿನ್ನನ್ನಾ?
ನಾನಿ : ನನ್ನನ್ನೇ.
ನೀನ : ನಾ ನಿನ್ನನ್ನಾ, ನೀ ನನ್ನನ್ನಾ?
ನಾನಿ: ನಾ ನಿನ್ನನ್ನ , ನೀ ನನ್ನನ್ನ.

ನೀನ : ನೀ ನಾನಾ?ನಾ ನೀನಾ?
ನಾನಿ: ನೀನು ನೀನೇ. ನಾನು ನಾನೇ.
ನೀನ:ನೀನೇ ನಾನು.ನಾನೇ ನೀನು.
ನಾನಿ: ನೀನು ನೀನ, ನಾನು ನಾನಿ.
ನೀನ: ನೀ ನನ್ನ ನಾನಿ, ನಾ ನಿನ್ನ ನೀನ.
ನಾನಿ: ನೀನೇ ನನ್ನ ನೀನ, ನಾನೇ ನಿನ್ನ ನಾನಿ.

ನಾನು : ನೀನನಾನಿನಾನುನೀನುನೀನೆನಾನುನಾನೇನೀನುನಿನ್ನನ್ನಾನನ್ನನ್ನೇ

Monday, October 13, 2008

Snippets

One person’s freedom ends where the next person’s freedom begins.

Education that fails to encourage students to raise questions can’t be expected to produce original minds.They knew that great nations were built by original minds.
- TOI

Saturday, October 11, 2008

How palmistry began? (Imaginary)

Long long ago but not so long ago there were two close friends. They studied together under the guidance of a Guru. The guru was a wise old man. He was a man of few words. But he was highly respected in the community for the value of his words. In the course of time both the friends completed their education. They had learnt various sciences,history, arts, economics so on and so forth. But still they both had a question in their mind which was bothering them.They were waiting for the right time to get an answer to this question from their Guru.

Thursday, October 9, 2008

Palindromes

Here is the list of palindromes i have collected from ಕನ್ನಡ. I wanted the topic to be in kannada. But I could not get a word in kannada that is equivalent to palindrome.

ನವಕವನ
ಮಧ್ಯಮ
ಗುಡುಗು
ನಮನ
ಸುರಿಸು
ಸಮಾಸ
ಕಟುಕ
ಕುಟುಕು
ಟೊಮೇಟೊ
ನವೀನ
ಗದಗ
ಜಲಜ
ಸಮೋಸ
ಸರಸ
ಕನಕ
ನಯನ
ಚಮಚ
ಕಿಟಕಿ
ವಿಕಟಕವಿ
ಕುಬೇರನಿಗೆನಿರಬೇಕು

And here is a list of palindromes I have created....

ನವಜೀವನ
ಜನುಮದಲಿಒಲಿದಮನುಜ
ನವಭವನ
ಬಾಳುಬಾ
ನದಿಯ ತೀರದಿ ರತೀಯ ದಿನ
ಮಗ ಮಾಸದಂತದಿ ತಂದ ಸಮಾಗಮ

and not so good ones from me

ಸುಕಾಲಕಾಸು
ಸುರಿಬಾರಿಸು
ಬದವಡಬ
ದಿನಗೂಲಿಗೂನದಿ
ಸುರಿಸು ಗದಗದ ನವೀನ ದಗದಗ ಸುರಿಸು

Monday, August 4, 2008

ಮನಬಂದಂತೆ ಮಾಡು

Though I find it difficult to write a complete post in kannada, I don't know why, but everytime I think of a title the first thing that comes to my mind is a title in kannada and an appropriate one also.

ಮನಬಂದಂತೆ ಮಾಡು this has been my motto for this holidays. Since this holidays began I am doing whatever I feel like and under no force. Completing engineering from RV and getting placed in mindtree(joining date Dec 6) was one bet that really paid off. Now finally the man sitting on my shoulders has climbed down, which makes me feel like free flying bird.

ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ

There are so many things happening in my life from last 2 to 3 months. But I have never felt like sharing them with you. May be the feeling that somebody else is reading this or that this may be published few years later( ha ha ha.. though both are just feelings with no justifications) is the reason.

In last three months I completed my engineering(..finally..), finished my project with hardly putting 50 effective manhours(whole team)- to the envy of my friends, scored 75% in final semester - a googly to my classmates, I have spent 50 days of my vacations in bangalore with less than 2 days in chintamani,I met up my schoolmates which I thought was next to impossible, I completed bhagavadgiita, I spent time on learning sanskrit and made a audio on sanskrit, I learnt to decode morse code at low and medium speeds, I was part of a team that bulilt two websites wordlistsonline.com and theinvestormanul.com and I went through one of the darkest phases of my life(i will post about it some time later but it was the best learning period of life) and so on.....

And finaly since I could not think of a title for this discourse ಹ ಹ್ಹ ಹಾ i named this post ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ.

Monday, May 26, 2008

The best and the worst

The best thing when you feel the "you are going through the worst" is that there can be nothing worse than this and hence it should only get better.

And the worst thing when you feel that "you are going through the worst" is that it is only a feeling and it can get much more worse than this.

Thursday, February 14, 2008

Valentines day

Today is valentines day and I dont want to write on my experience of feeling lonely. So I will keep that experience which I was suppose to write, for some other day.

I have been on a certain type of a high in the last few days. I thought that whatever i write in this book(before starting my blog I used to write my diary in a book. This was first written in a book and then transferred to my blog) will be between you and me. But now I feel that I should share it with others. Shouting at the sky is good fun but it would be more interesting if we knew that there is someone out there listening to us. Even I feel the same. Writing to no man but you is good. It lightens your heart. But knowing that someone is out there reading what you write makes writing more interesting.

Saturday, February 9, 2008

25th marriage anniversary of parents

This is on event I have been eagerly waiting since ling. This thought resurfaced when I visited a saree weaving industry. I thought I could gift one such custom made saree to her on her anniversary. Then my thoughts started flowing like light clouds hovering over a valley. My body was seated on a moving bike, but my head was flying high.

Mom's Birthday

When matter, energy or data is translated into some other form it is always accompanied with a loss.
  1. Energy -- Electric to motor == Heat is the loss
  2. Data -- Analog to digital == Precission is the loss
  3. Matter -- Rock to stones == Small particles that fallout is the loss
And the same in case of language. Translation can never be perfect even if it is by the same author. But it is good fun to find the appropriate word for same thought in different languages.

Friday, February 8, 2008

I blog therefore i am

To do 'something' continuously and consistently is a herculean task, however simple that 'something' may be.

And diary is one which for sure test your mettle. I for that matter have made 'n' number of unsuccessful attempts. Each time I failed I came back with more vigor and determination but only to fail more miserably.

Sunday, January 6, 2008

The world and I

The world existed before I was born.
The world will exist even after I die.

So I am just a small changing entity in a large constant ---- called WORLD.So when I am just a small entity in large constant world, is there any importance attached to what I am going to scribble in this blog. The answer is a huge,definite NO. But that is not what matters. What matters is how important it is to me and how much importance I allot for it. Remember this. No poem, no short story, no novel, no writing or nothing related to art was done to change the world. It was that they wanted their feelings and thoughts to be shared and they found no better medium than words. So now here goes my attempt to put across ( scribble away) my feelings,thoughts and daily experiences and the medium I found was none other than blogs. Thanks to electronic medium for making our lives so simple and hence my blog was named eScribblings.